cookie

Sizning foydalanuvchi tajribangizni yaxshilash uchun cookie-lardan foydalanamiz. Barchasini qabul qilingยป, bosing, cookie-lardan foydalanilishiga rozilik bildirishingiz talab qilinadi.

avatar

Hero Personal Development

Welcome Home! Hero institute of personal development ยฐยฐยฐ |Be yourself, but always your better self| +251935332665 \ +251914696509 YouTube:https://www.youtube.com/@heromediaofPD Facebook:https://www.facebook.com/heromediaofPD

Ko'proq ko'rsatish
Reklama postlari
928
Obunachilar
Ma'lumot yo'q24 soatlar
-147 kunlar
-4230 kunlar

Ma'lumot yuklanmoqda...

Obunachilar o'sish tezligi

Ma'lumot yuklanmoqda...

Photo unavailableShow in Telegram
Ati yoo itti amante nama biraa irraa mirkaneeffachuuf hin eegin; eyyeen namni hundi waan ati hubatte hin hubatu; waan sitti dhagahames isaanitti hin dhagahamu; kanaafuu ofuma Kee qofa amansiisi; ofuma keetii mirkaneeffadhu; sana booda daandii keetti fufi!
Hammasini ko'rsatish...
Photo unavailableShow in Telegram
Photo unavailableShow in Telegram
Ruumiin Summii jechuun maali jedhamee gaafatame Deebiin inni kennes: Wanti hamma nu barbaachisuu ol ta'e kamiyyuu summiidha. Aangoo, soorummaa, hiyyummaa, aarii, sinsinnaa'uu, dhibaa'ummaa, jibba, ofittummaa, jaalala,  fedhii guddaa yookan kanneen biroo ta'uu danda'u. Oolmaa milkaa'inaan isiniif hawwa @brookmeka
Hammasini ko'rsatish...
๐Ÿ‘ 1
Photo unavailableShow in Telegram
Halkan hin bariine hin jiru; guyyaan hin dabarres hin jiru; guyyaa fooyya'aan dhufee, inni xiqqaate dabalee, inni hir'ates guutee argina. Kan hunda caalu garuu lubbuudhaan jiraachuudha; kanaan ala Waaqayyootti amannee wanti nuuf hin danda'amne hin jiru! Guyyaa bareedaa isiniif hawwina @brookmeka
Hammasini ko'rsatish...
Halkan hin bariine hin jiru; guyyaan hin dabarres hin jiru; guyyaa fooyya'aan dhufee, inni xiqqaate dabalee, inni hir'ates guutee argina. Kan hunda caalu garuu lubbuudhaan jiraachuudha; kanaan ala Waaqayyootti amannee wanti nuuf hin danda'amne hin jiru! Guyyaa bareedaa isiniif hawwina @brookmeka
Hammasini ko'rsatish...
Photo unavailableShow in Telegram
JIREENYA KEE KEESSATTI GOSA NAMOOTAA JIRAN 1. NAMOOTA Baala 2. NAMOOTA Damee 3. NAMOOTA Hundee NAMOOTA BAALA: Kun namoota yeroo tokkoof qofa jireenya kee keessa dhufanidha. Isaan dadhaboo waan ta'aniif isaan irratti hirkatuu hin dandeessu. Waan fedhan fudhachuuf qofa dhufu, qilleensi yoo dhufe garuu ni deemu. Namoota kana irraa of eeggachuun barbaachisaadha; sababni isaas yeroo haalli tole si jaallatu, garuu yeroo qilleensi dhufu si dhiisu ๐Ÿฅบ NAMOOTA DAMEE: Isaan ciccimoodha, garuu isaan irrattis of eeggannoo gochuu qabna. Jireenyi yeroo cime kan sirraa fagaatanii fi ulfaatina baay'ee dandamachuu hin dandeenyedha. Waqtii muraasa si waliin turuu danda'u, garuu yeroo haalli ulfaatu ni deemu ๐Ÿ˜ข NAMOOTA HUNDEE: Namoonni kun of agarsiisuuf waan hin hojjenneef baayโ€™ee barbaachisoodha. Haala ulfaataa keessattiyyuu ta'u gldeeggarsa siif godhu; bishaan si obaasu; si kunuunsu; sirraa fayyadamuuf hin dhufan; akkasumaan si jaallatu. Namootni ati qunnamtu ykn hiriyaa kee ta'an hundi si waliin hin turan; Namoota gosa hundee qofatu yeroo hunda si waliin ta'a.
Hammasini ko'rsatish...
JIREENYA KEE KEESSATTI GOSA NAMOOTAA JIRAN 1. NAMOOTA Baala 2. NAMOOTA Damee 3. NAMOOTA Hundee NAMOOTA BAALA: Kun namoota yeroo tokkoof qofa jireenya kee keessa dhufanidha. Isaan dadhaboo waan ta'aniif isaan irratti hirkatuu hin dandeessu. Waan fedhan fudhachuuf qofa dhufu, qilleensi yoo dhufe garuu ni deemu. Namoota kana irraa of eeggachuun barbaachisaadha; sababni isaas yeroo haalli tole si jaallatu, garuu yeroo qilleensi dhufu si dhiisu ๐Ÿฅบ NAMOOTA DAMEE: Isaan ciccimoodha, garuu isaan irrattis of eeggannoo gochuu qabna. Jireenyi yeroo cime kan sirraa fagaatanii fi ulfaatina baay'ee dandamachuu hin dandeenyedha. Waqtii muraasa si waliin turuu danda'u, garuu yeroo haalli ulfaatu ni deemu ๐Ÿ˜ข NAMOOTA HUNDEE: Namoonni kun of agarsiisuuf waan hin hojjenneef baayโ€™ee barbaachisoodha. Haala ulfaataa keessattiyyuu ta'u gldeeggarsa siif godhu; bishaan si obaasu; si kunuunsu; sirraa fayyadamuuf hin dhufan; akkasumaan si jaallatu. Namootni ati qunnamtu ykn hiriyaa kee ta'an hundi si waliin hin turan; Namoota gosa hundee qofatu yeroo hunda si waliin ta'a.
Hammasini ko'rsatish...
THE 3 TYPES OF PEOPLE IN YOUR LIFE.. 1. The Leaf people 2. The Branch people 3. The Root people LEAF PEOPLE: These are people who come into your life just for a season. You can't depend on them because they are weak. They only come to take what they want, but if the wind comes they will leave. You need to be careful of these people because they love you when things are okay, but when the wind comes they will leave you ๐Ÿฅบ BRANCH PEOPLE: They are strong, but you need to be careful with them too. They break away when life becomes tough and they can't handle too much weight. They may stay with you in some seasons, but they will go when it becomes harder ๐Ÿ˜ข ROOT PEOPLE: These people are very important because they don't do things to be seen. They are supportive even if you go through a difficult time they will water you and they are not moved by your position they just love you like that ... It's not all people you meet or are your friends, that will stay with you. Only the root type of people will stay no matter the season ๐Ÿ‘โ˜บ๏ธ
Hammasini ko'rsatish...