Official Telegram channel of the President of Ukrainewatch here
Best analytics service

Add your telegram channel for

  • get advanced analytics
  • get more advertisers
  • find out the gender of subscriber
CategoryNot specified
Channel location and language
Not specified

audience statistics Shekinah

Shekinah 
1 6080
~0
~0
0
Telegram general rating
Globally
1 197 493place
of 5 730 636

Subscribers gender

Find out how many male and female subscibers you have on the channel.
?%
?%

Audience language

Find out the distribution of channel subscribers by language
Russian?%English?%Arabic?%
Subscribers count
ChartTable
D
W
M
Y
help

Data loading is in progress

User lifetime on the channel

Find out how long subscribers stay on the channel.
Up to a week?%Old Timers?%Up to a month?%
Subscribers gain
ChartTable
D
W
M
Y
help

Data loading is in progress

Hourly Audience Growth
Since the beginning of the war, more than 2000 civilians have been killed by Russian missiles, according to official data. Help us protect Ukrainians from missiles - provide max military assisstance to Ukraine #Ukraine. #StandWithUkraine
ትልቅ ⚡️ትንቢታዊ ⚡️ነፃ የመውጣት ⚡️የፈወስ አገልግሎት በtelegram ግሩፕ ላይ ዘውትር ሐሙስ ማታ ከ2:30 ጀምሮ እግዚአብሔር በመጨረሻው ዘመን ሊገልጥ ያለውን ክብር አብረን እንጠማለን ከሚገለጠውም ፀጋ እንካፈላለን R E V I V A L
1 313
0
Biriitaaniyaa keessattidha. Dubartiin tokko karaa guddaa irra qullaa ishee oliif gadi deddeemaa jirti, yeroo xiqqoo booda gara taaksii karaa cina dhaabbatanii imaltoota eegan keessaa gara isa tokkootti ol seente. Konkolaachisaan sun nama lammii chaayinaa ture. Yeroo ishee argatti haallishee bitaa itti galuun dinqisiifatee rifeensa mataa ishee irraa kaasee hanga qeensa miilla isheetti deddeebi'ee ilaaluu jalqabe. Dubartittiin waan tokko akka waan hin uumamne fakkeessitee deemuu bakka barbaaddus dubbattee akkanni deemsa jalqabu ijaan ajajje. Konkolaachisichi garuu gaaffiin isaaf hin deebine waan jiruuf miillaa hanga mataa isheetti ilaaluu isaa itti fufe. Yeroo kanatti dubartittiin "dubartii uffata hin uffanne argitee hin beektuu?" Jettee ija itti babaafte. Konkolaachisichi tasgabbiidhaan deebisee "obboleettiiko... an bitaa natti galee kanan si ilaalaa jiruuf qullaa waan taateef na dhibee utuu hin ta'in.. gatiin si tajaajileef qarshii naaf kaffaltu eessa akka gootee jirtu gaaffii natti ta'eeti" ~Argitee obboleessako biyya lafaa kanarratti akkuma shufeerii lammii chaayinaa sana kan ati itti xiyyeeffachuu qabdu wanta si ilaallatu qofa ta'uu qaba. Waan si hin galchine keessa galtee yoo oliif gadi borcite jireenyakee keessatti waan gaarii si fayyadu tokko waan dabaltu hin qabdu. Humni kee hamma danda'etti namootaaf gaarii godhi. Jireenya namoota dhuunfaa garuu abbaamasaaniitiif dhiisi. 🌟JOIN and SHARE🌟
Show more ...
132
0
Dhangalaasi! 🥃 Baayyeen isaanii keessi isaanii dhiita'aadha. Yeroo hunda sirriidha, bareedoodha, beekoodha, taphatoodha, kan kabajamanidha, kan jaallatamanidha, hundumtuu kan guuteefidha, eenyu irraayyuu homaa hin barbaadan, eenyuun hin kadhatan, waan kamiifiyyuu hin dadhaban, manni isaanii guutuudha, fayyaa kan qabanidha, nagaaf gammachuu qabu, yeroo hundaa isaantu sirriidha, wanta itti hir'ate hin qaban.... ....Kun hundi garuu ija ofii isaaniitiinidha. Ija namoota isaan ilaalaniitiin dhugaan namoota kanaa kanbiraadha. Of jajoodha, of tuuloodha, hundumtuu nan darbin warra jedhanidha, fakkeessitootadha, fayyaan kan isaanirraa fagaatedha, jibbamoodha, arrabsitootadha, waan dubbatan hin beekan, waan godhan hin hubatan, miira isaaniitiin hoogganamu, maal naan jedhuu hin beekan, ofii isaanii sobu, namoota kan biraa akkanumaan inaafsisu, of dhaggeeffachuu hin beekan, kaayyoo hin qaban, bilchinni itti hir'ata..... ....Akkaataa ittiin nuti of ilaalluuf akkaataa namoonni ittiin nu ilaalan tokko miti. Nuti guutummaa guutuutti gaarii akka taane gaafa yaannu namootni nu waliin oolan hiriyoonni keenya dhiyoo garuu waayee hammeenya keenyaa aariidhaan kan dubbatan ta'uu danda'a. Sababnisaa safartuun keenya nuti ofiif kenninu baayyee guutee xiqqooma ishee iyyuu xiqqeessuu hin yaallu. Safartuun keenya guutee kufaatii keenya hundaatiif sababa ta'e (pride) jedhama. Of tuulummaan keessa keenya guutee hir'isuudhaaf qophaa'aa yoo  hin taane eessayyuu gahuu hin dandeenyu. Jijjiiramni baayyeen isaanii xiqqoo irraa jalqabu. Baraadha jedhamuutu sirra jiraata. Barataa ta'uu qabda. Dogoggora hojjechuu qabda. Wantootni kun immoo of tuulummaa "of jaja" waliin hin deeman. Jijjiirama gaafa barbaaddu of tuulummaa ofirraa fageessuutu sirra jiraata. 'Burcuqqoo' kee duwwaa godhi. Kan biraa dhuguu kan barbaaddu yoo taate, isa haaraa fi adda kan ta'e dhandhamuu kan barbaadu hundi kana gochuutu irra jiraata. Kana jechuun garuu dirqama ulfina kee gatuu qabda jechuu miti. Namni of tuulaa fi namni ulfina isaa eeggatu adda addadha. Inni tokko addunyaa isaa keessatti guddatee akka fixee fi eenyu irraayyuu homaa akka hin barbaanne yaada. Inni lammaffaammoo guddinaafi jijjiirama isaa aadaa fi duudhaa seeraa fi amantii wajjiniin faallaa tokko malee akka deemuu fi sarara kanaa ol ta'e akka qabatuuf fuulleetti jabaatee adeema. Filannoo adda addaa lama. Of tuulummaa yoo qabaatte ofii kee huutee of ajjeesaa jirta. Riqicha guddinaafi jijjiiramaa diigdeetta. Of tuulummaa jechuun dhibaa'ummaa waan ta'eefi, waan dubbatamu dhaga'uu dhiisuu waan ta'eefi, kan biroorra nan caala jechuun yaaduu fi kan biroo xiqqeessuu waan ta'eefi. namni of tuulaan eenyummaa lama qaba. Namoota isaa gadii biratti gaafa arginu amala nuti arginu jira. Bakka isa irra caalurra kan jiran amalli inni ittiin keessummeessu ni jira. Of tuultonni kanaan adda baafamu. 'Burcuqqoo' (xaasaan) kee kan baatee jiru kanadha. Lafa irrattis waaqa irrattis amala kee kan xureessuu danda'u dhukkuba of tuulummaa jedhamu kanadha. Isa kana dhangalaasiitii jireenyakee bakka dhaabdee jalqabi! Of tuulummaa keessa yoo jiraatte jireenyikee hamma har'aa jireenya hin turre. 🥃 'Burcuqqoo' ykn xaasaa kee duwwaa godhi! 💫JOIN💫
Show more ...
74
0
Dhangalaasi! 🥃 Baayyeen isaanii keessi isaanii dhiita'aadha. Yeroo hunda sirriidha, bareedoodha, beekoodha, taphatoodha, kan kabajamanidha, kan jaallatamanidha, hundumtuu kan guuteefidha, eenyu irraayyuu homaa hin barbaadan, eenyuun hin kadhatan, waan kamiifiyyuu hin dadhaban, manni isaanii guutuudha, fayyaa kan qabanidha, nagaaf gammachuu qabu, yeroo hundaa isaantu sirriidha, wanta itti hir'ate hin qaban.... ....Kun hundi garuu ija ofii isaaniitiinidha. Ija namoota isaan ilaalaniitiin dhugaan namoota kanaa kanbiraadha. Of jajoodha, of tuuloodha, hundumtuu nan darbin warra jedhanidha, fakkeessitootadha, fayyaan kan isaanirraa fagaatedha, jibbamoodha, arrabsitootadha, waan dubbatan hin beekan, waan godhan hin hubatan, miira isaaniitiin hoogganamu, maal naan jedhuu hin beekan, ofii isaanii sobu, namoota kan biraa akkanumaan inaafsisu, of dhaggeeffachuu hin beekan, kaayyoo hin qaban, bilchinni itti hir'ata..... ....Akkaataa ittiin nuti of ilaalluuf akkaataa namoonni ittiin nu ilaalan tokko miti. Nuti guutummaa guutuutti gaarii akka taane gaafa yaannu namootni nu waliin oolan hiriyoonni keenya dhiyoo garuu waayee hammeenya keenyaa aariidhaan kan dubbatan ta'uu danda'a. Sababnisaa safartuun keenya nuti ofiif kenninu baayyee guutee xiqqooma ishee iyyuu xiqqeessuu hin yaallu. Safartuun keenya guutee kufaatii keenya hundaatiif sababa ta'e (pride) jedhama. Of tuulummaan keessa keenya guutee hir'isuudhaaf qophaa'aa yoo  hin taane eessayyuu gahuu hin dandeenyu. Jijjiiramni baayyeen isaanii xiqqoo irraa jalqabu. Baraadha jedhamuutu sirra jiraata. Barataa ta'uu qabda. Dogoggora hojjechuu qabda. Wantootni kun immoo of tuulummaa "of jaja" waliin hin deeman. Jijjiirama gaafa barbaaddu of tuulummaa ofirraa fageessuutu sirra jiraata. 'Burcuqqoo' kee duwwaa godhi. Kan biraa dhuguu kan barbaaddu yoo taate, isa haaraa fi adda kan ta'e dhandhamuu kan barbaadu hundi kana gochuutu irra jiraata. Kana jechuun garuu dirqama ulfina kee gatuu qabda jechuu miti. Namni of tuulaa fi namni ulfina isaa eeggatu adda addadha. Inni tokko addunyaa isaa keessatti guddatee akka fixee fi eenyu irraayyuu homaa akka hin barbaanne yaada. Inni lammaffaammoo guddinaafi jijjiirama isaa aadaa fi duudhaa seeraa fi amantii wajjiniin faallaa tokko malee akka deemuu fi sarara kanaa ol ta'e akka qabatuuf fuulleetti jabaatee adeema. Filannoo adda addaa lama. Of tuulummaa yoo qabaatte ofii kee huutee of ajjeesaa jirta. Riqicha guddinaafi jijjiiramaa diigdeetta. Of tuulummaa jechuun dhibaa'ummaa waan ta'eefi, waan dubbatamu dhaga'uu dhiisuu waan ta'eefi, kan biroorra nan caala jechuun yaaduu fi kan biroo xiqqeessuu waan ta'eefi. namni of tuulaan eenyummaa lama qaba. Namoota isaa gadii biratti gaafa arginu amala nuti arginu jira. Bakka isa irra caalurra kan jiran amalli inni ittiin keessummeessu ni jira. Of tuultonni kanaan adda baafamu. 'Burcuqqoo' (xaasaan) kee kan baatee jiru kanadha. Lafa irrattis waaqa irrattis amala kee kan xureessuu danda'u dhukkuba of tuulummaa jedhamu kanadha. Isa kana dhangalaasiitii jireenyakee bakka dhaabdee jalqabi! Of tuulummaa keessa yoo jiraatte jireenyikee hamma har'aa jireenya hin turre. 🥃 'Burcuqqoo' ykn xaasaa kee duwwaa godhi! 💫JOIN💫
Show more ...
67
0
Chaanalii bohaartiiti itti dabalamaa 👇👇👇👇
Kikiksaa💋
Oromticha Hayyuu Dhukkubsatuus fayyuu!
146
0
https://youtu.be/BO4AcHoFiF4
Leadership by Abdi Zerihun ~Akkamittin of hooggana? Maalif namni nan barbaadu?~Geggeessummaan maali?
~Akkamittin of hooggana? ~Maalif namni nan barbaadu? ~Geggeessummaan maali?
167
0
Comedian Buzualem Prank Ta'e• "Gaardii Akkan Siif Ta'uuf Na Qaxarani"~ Liinkii armaan gadiirraa ilaalaa👇
~Gaardii Akkan Siif Ta'uuf Na Qaxarani~ Comedian Buzu'alem/ buzex Prank Ta'e Afaan Oromoo call prank
195
0
"mudannoo" Qoosaa Afaan oromoo bashannansiisaa "Ani heerumuufi" jedhu. Daawwadhaa
"Mudannoo" ~ Qoosaa Afaan Oromoo - "Ani Heerumuufi" Jedhu hedduu nama bohaarsu
190
0
Qaroon Dhalootaa~walitti qabama namoota kudhaniin kan hundeeffamu yoo ta'u ~Gorsoota saayikooloojii ~motivational garaa garaa ~Jechoota si'eessoo fi kakaasoo ~barsiisa adda addaa qabatee dhufeera👇
143
0
Qaroon Dhalootaa~walitti qabama namoota kudhaniin kan hundeeffamu yoo ta'u ~Gorsoota saayikooloojii ~motivational garaa garaa ~Jechoota si'eessoo fi kakaasoo ~barsiisa adda addaa qabatee dhufeera👇
18
0
Qaroon Dhalootaa~walitti qabama namoota kudhaniin kan hundeeffamu yoo ta'u ~Gorsoota saayikooloojii ~motivational garaa garaa ~Jechoota si'eessoo fi kakaasoo ~barsiisa adda addaa qabatee dhufeera👇
33
0
Afaan Oromootiin Gorsa Saayikooloojii fi Furmaata Wanta Hundumaa Argachuu Dandeessu. Akkasumas Ogeessota Garaa Garaatiin Kaka'umsii fi Gorsi Adda Addaa Nii Kennama Itti Dabamaa, Gorsa Saayikooloojii Kamiiniyyuu Argadhaa. 👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
312
0
Afaan Oromootiin Gorsa Saayikooloojii fi Furmaata Wanta Hundumaa Argachuu Dandeessu. Akkasumas Ogeessota Garaa Garaatiin Kaka'umsii fi Gorsi Adda Addaa Nii Kennama Itti Dabamaa, Gorsa Saayikooloojii Kamiiniyyuu Argadhaa. 👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
114
0
Furtuu milkaa'inaa maal akka ta'e hin beeku, furtuun kufaatii garuu nama hundaa gammachiisuuf dhama'uudha ykn yaaluudha. ~Biil Koozbii 💢JOIN us
213
0
‍ ~Akkamittin of hooggana? ~Maalif namni nan barbaadu? ~Geggeessummaan maali? ~Ogummaan maalif na barbaachisa? Gaaffii jedhuuf Voice armaan gadiitti hanga dhumaatti itti dhi'aadhaa: ~Abdi Zerihun 💢JOIN 👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
attach 📎
277
0
🚩የ ያዕቆብ ህልም ሕልምም አለመ፤ እነሆም መሰላል በምድር ላይ ተተክሎ፥ ራሱም ወደ ሰማይ ደርሶ፥ እነሆም የእግዚአብሔር መላእክት ይወጡበት ይወርዱበት ነበር። ኦሪት ዘፍጥረት 28 : 12 🚩ያዕቆብ እዚህ ጋር ያየው ነገር የ አዲስ ኪዳንን ህይወት ወይም የ እየሱስ ክርስቶስን ስራ ነበር። 🚩መጀመሪያ ላይ ያየው መሰላል ነበረ የመሰላል ዋና ጥቅሙ በራሳችን አቅም ለንደርስበት የማንችለው ከፍታ ነገር ግን መሰላልን በመጠቀም ልንደርስበት የምንፈልገውን ከፍታ ላይ የምንወጣበት መንገድ ነው። 🚩 መሰላሉ ደግሞ የተተከለው በምድር ለይ ነበር ራሱም ወደ ሰማይ አያችሁ መሰላሉ ማለት የአዲስ ኪዳን መሰረት የሆነው ጌታችን እየሱስ ክርስቶስ ነው። 🚩 በሀጢያት ምክኒያት የተቋረጠውን ያንን ህይወት፣ ከእግዚአብሄር ጋር የነበርንን ህብረት እና በራሳችን ስራ ልንደርስበት ወደማንችለው ወደ እግዚኣብሄር ጽድቅ መሰላል በሆነን በጌታችን በእየሱስ ክርስቶስ እንደገና አንድናገኘው ነው።ሀሌሉያ!!! ለዚህ ነው እየሱስ ሲናገር አኔ እውነት፣ህይወት ፣ ነኝ ያለው። 🚩 እግዚአብሄር በየዘመናቱ ለተነሱ የብሉይ ኪዳን የእግዚአብሄር ሰዎች ይህንን ህይወት እና እየሱስን ያሳያቸው ነበር። እግዚአብሄር አይደለም በአዲስ ኪዳን ብሉይ ኪዳንም እራሱ መልዕክቱ እየሱስ ነው። “ሙሴንስ ብታምኑት እኔን ባመናችሁ ነበር፤ እርሱ ስለ እኔ ጽፎአልና።” — ዮሐንስ 5፥46 “አባታችሁ አብርሃም ቀኔን ያይ ዘንድ ሐሤት አደረገ፥ አየም ደስም አለው።” — ዮሐንስ 8፥56 “ከሙሴና ከነቢያት ሁሉ ጀምሮ ስለ እርሱ በመጻሕፍት ሁሉ የተጻፈውን ተረጐመላቸው።” — ሉቃስ 24፥27 👉የ አዲስ ኪዳን መካከለኛችን የሆነው እየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን!!!!አሜን ❤እንወድሀለን እየሱስ❤
Show more ...
395
0
​​Facebook irratti like 2k olii fi followers hanga dandeessan liinkii armaan gadiitiin baayyifachuu dandeessu👇 JOIN
image
208
0
Qarshii hojjetachuu dandeessu akkasumas like baayyisuudhaaf 1ffaa link kana tuquun start jedhaanii 2ffaa Channel kana join godhaa Carraa gaarii
207
1
"mudannoo" part 2 Qoosaa Afaan oromoo bashannansiisaa "Ani heerumuufi" jedhu. Daawwadhaa👇 👇
"Mudannoo" ~ Qoosaa Afaan Oromoo - "Ani Heerumuufi" Jedhu hedduu nama bohaarsu
250
0
Ani jabaan keessan dorgommii suuraa irran jira like naaf godhaa na moosisaa. Code 06 Abdi Zerihun👇👇👇👇
ግርማ ARTS🎨
Name Abdi zerihun Code 06 @Girma_Arts
255
0
Waggaa lamaaf jaalalaan waliin turre... waaqoo getachew akkanaan prank ta'eera daawwadhaa 👇👇👇👇👇👇
waggaa lamaaf jaalalaan woliin turre - የሁለት ዓመት ግንኙነት ነበረን - Waaqoo Geetaachoo (Wako Getachew) prank
Mahi Show👇👇 https://youtube.com/channel/UCdpV9mLKDx4f-xqS-lZz--Q 👆👆👆 subscribe godhaafii
152
0
Waggaa lamaaf jaalalaan waliin turre... waaqoo getachew akkanaan prank ta'eera daawwadhaa 👇👇👇👇👇👇
waggaa lamaaf jaalalaan woliin turre - የሁለት ዓመት ግንኙነት ነበረን - Waaqoo Geetaachoo (Wako Getachew) prank
Mahi Show👇👇 https://youtube.com/channel/UCdpV9mLKDx4f-xqS-lZz--Q 👆👆👆 subscribe godhaafii
157
1
"mudannoo" Qoosaa Afaan oromoo bashannansiisaa "Ani heerumuufi" jedhu. Daawwadhaa
"Mudannoo" ~ Qoosaa Afaan Oromoo - "Ani Heerumuufi" Jedhu hedduu nama bohaarsu
86
1
"mudannoo" Qoosaa Afaan oromoo bashannansiisaa "Ani heerumuufi" jedhu. Daawwadhaa
"Mudannoo" ~ Qoosaa Afaan Oromoo - "Ani Heerumuufi" Jedhu hedduu nama bohaarsu
142
0
​​Comedian buzualem prank ta'e. Liinkii armaan gadiirraa ilaalaa "Gaardii Akkan Siif Ta'uuf Na Qaxarani"~ Comedian Buzualem Prank Ta'e•
image
117
0
"Fageenyi Magaalaa Adaamaaf Nazret Gidduu KM Meeqa?" Aff~Gaaffii Kolfa Nama Ajjeesu. Daawwadhaa
"Fageenyi Magaalaa Adaamaaf Nazret Gidduu KM Meeqa?" Aff~Gaaffii Kolfa Nama Ajjeesu.
Subscribe, like fi share gochuu hin dagatinZ
146
0
​​Comedian buzualem prank ta'e. Liinkii armaan gadiirraa ilaalaa "Gaardii Akkan Siif Ta'uuf Na Qaxarani"~ Comedian Buzualem Prank Ta'e•
image
46
0
​​Comedian buzualem prank ta'e. Liinkii armaan gadiirraa ilaalaa "Gaardii Akkan Siif Ta'uuf Na Qaxarani"~ Comedian Buzualem Prank Ta'e•
image
29
0
​​Comedian buzualem prank ta'e. Liinkii armaan gadiirraa ilaalaa "Gaardii Akkan Siif Ta'uuf Na Qaxarani"~ Comedian Buzualem Prank Ta'e•
image
94
0
Comedian buzualem prank ta'e. Liinkii armaan gadiirraa ilaalaa "Gaardii Akkan Siif Ta'uuf Na Qaxarani"~ Comedian Buzualem Prank Ta'e•
"Gaardii Akkan Siif Ta'uuf Na Qaxarani"~ Comedian Buzualem Prank Ta'e•
190
0
Last updated: 11.08.22
Privacy Policy Telemetrio