cookie

We use cookies to improve your browsing experience. By clicking «Accept all», you agree to the use of cookies.

avatar

عـکـــــس نـوشتــه هــا - Overview

Show more
Iran69 531Farsi67 248The category is not specified
2 048Subscribers
-324 hours
-87 days
-4630 days

Data loading in progress...

Subscriber growth rate

Data loading in progress...

✅ازدواج درعرض۱۰روز❤️‍🔥 فروش ملک ۱۲روز😳 و انواع دیگر کارگشایی و دعاصدرصد تضمینی💯 درکمترین زمان. دکتری علوم قرآنی سما رجاشفا قلم لوح✅ https://t.me/+B3ssVaxNl_c3YTNk
Show all...
𔗶طالع بـیـنی وراهـکارحـل مشــکل𔗶
𔗶اینده نگری ♡زرتــشـت♡ 𔗶
𔗶پیشگویی های بانوی ارغوانی𔗶
𔗶تــاروت کــبــیــر𔗶
𔗶طالع بینی بهار بانو𔗶
𔗶پیشگویی ۱۰۰درصدقوی مانیسا𔗶
𔗶فــــالـــکــــده آرتــــمــــیـــس𔗶
𔗶سَرکِتابِ قُرآنیً دوُعاشِقً*مُعجِزهِ وَغُوغا میکُنِه.𔗶
𔗶زندگی کوتاهه؛مهربان باشیم 𔗶
𔗶آیینه بینی ودعا یهوداارزان𔗶
𔗶یک فنجان آینده مهمان من𔗶
𔗶رونیک تراپی و سیجل𔗶
𔗶بهترین پیشگویی روباماتجربه کنید 𔗶
𔗶دنــیــای کــلــیـپ ایـنـسـتـا𔗶
𔗶حالمان با؏شق بهتـرمیشود!𔗶
𔗶طالع موکلداردعاوسرکتاب تضمینی𔗶
𔗶پروفـایل وعکسنوشته جدید 𔗶
𔗶اسرارآميز ترين پيشگويي هاي شادي 𔗶
𔗶خنده برهر درد بی درمانی دواست𔗶
𔗶برگشت معشوق طالع احساسی𔗶
𔗶کــوردی دلـــ♡ـــبــری کـــن𔗶
𔗶سَرکِتابِ قُرآنیِ دَقیق اِحضارِسَریعِ مَعشوق𔗶
𔗶(پـروفایل  شیک و جدیدرسید)𔗶
𔗶پروفایلتـوباعشـقت سـت ڪن𔗶
𔗶تک نیت احساسی در کانال تک دل𔗶
𔗶دعاهاملا میگن ردخورنداره 𔗶
𔗶جدید ترین ریمیکس های پاپ رپ و نوستالژی𔗶
𔗶تو چرخه سرنوشتت چی میگذره𔗶
𔗶مخوفترین اسرارزندگیت اینجاست𔗶
𔗶آموزش علوم غریبه خفیه𔗶
𔗶پــروفـــایـــل فــیـــک وشـیــکـــ𔗶
𔗶اینجاکمرباریک شوبدون ورزش ورژیم 𔗶
𔗶پیشگویی تضمینی دعاموکلدار 𔗶
𔗶استوری بنفش بروز ترین استوری𔗶
𔗶لحظاتی همراه با آرامش𔗶
𔗶دعانویسی و اسرار علوم غریبه𔗶
𔗶یوسف و زلیخا  !!!!!𔗶
𔗶طالع عشق و ازدواج قوی و بینظیر𔗶
𔗶سـرکتـاب زنـدگـی، شـمـع تـراپـی𔗶
𔗶صبح بخیر شب بخیر 💯𔗶
💜بیا👇تا ببینی فال واقعی یعنی چی👇 https://t.me/joinchat/QX4zvIDA2iFSDF4- 🧿بیست نفراول👈فال کامل 😍 🧿سی نفراول 👈دعاقوی😍 ❤️سریع جوین بشید که آخرین فرصته👆 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 📗 طالع بـیـنی وراهـکارحـل مشــکل 📗 صبح بخیر شب بخیر 📗 پیشگویی های بانوی ارغوانی 📗 تــاروت کــبــیــر 📗 اینده نگری ♡زرتــشـت♡ 📗 یک فنجان آینده مهمان من 📗 طالع بینی بهار بانو 📗 رونیک تراپی و سیجل 📗 شیکترین عاشقانه های؛ ادبی واحساسی 📗 پیشگویی ۱۰۰درصدقوی مانیسا 📗 بهترین پیشگویی روباماتجربه کنید 📗 فــــالـــکــــده آرتــــمــــیـــس 📗 طالع موکلداردعاوسرکتاب تضمینی 📗 آیینه بینی ودعایهوداارزان 📗 پروفـایل وعکسنوشته جدید 📗 اسرارآميز ترين پيشگويي هاي شادي 📗 سَرکِتابِ قُرآنیِ دَقیق اِحضارِسَریعِ مَعشوق 📗 خنده برهر درد بی درمانی دواست 📗 برگشت معشوق طالع احساسی 📗 کــوردی دلـــ♡ـــبــری کـــن 📗 دنــیــای کــلــیـپ ایـنـسـتـا 📗 (پـروفایل  شیک و جدیدرسید) 📗 تک نیت احساسی در کانال تک دل 📗 ترکیبی از فال قهوه وتاروت وپاسور 📗 حـرف دلـتـو بزار ؛پروفایلت.. 📗 تو چرخه سرنوشتت چی میگذره 📗 مخوفترین اسرارزندگیت اینجاست 📗 پــروفـــایـــل فــیـــک وشـیــکـــ 📗 پیشگویی تضمینی•دعاموکلدار 📗 سَرکِتابِ قُرآنیً دوُعاشِقً*مُعجِزهِ وَغُوغا میکُنِه. 📗 استوری بنفش بروز ترین استوری 📗 لحظاتی همراه با آرامش 📗 یوسف و زلیخا !!!!! 📗 طالع عشق و ازدواج قوی و بینظیر 📗 سـرکتـاب زنـدگـی، شـمـع تـراپـی 📗 زندگی کوتاهه؛مهربان باشیم 💯 شرکت در لیست_رزرو VIP ♡@grouppeshro♡
Show all...
یه بیقراری معشوق اوردم توپ بیا تا جا نموندی❤️‍🔥😉 https://t.me/donyaooojoon
Show all...
ꕥطالع بـیـنی وراهـکارحـل مشــکلꕥ
ꕥصبح بخیر شب بخیر ꕥ
ꕥپیشگویی های بانوی ارغوانیꕥ
ꕥتــاروت کــبــیــرꕥ
ꕥاینده نگری ♡زرتــشـت♡ ꕥ
ꕥزندگی کوتاهه؛مهربان باشیم ꕥ
ꕥیک فنجان آینده مهمان منꕥ
ꕥطالع بینی بهار بانوꕥ
ꕥرونیک تراپی و سیجلꕥ
ꕥپیشگویی ۱۰۰درصدقوی مانیساꕥ
ꕥبهترین پیشگویی روباماتجربه کنید ꕥ
ꕥفــــالـــکــــده آرتــــمــــیـــسꕥ
ꕥحالمان با؏شق بهتـرمیشود!ꕥ
ꕥطالع موکلداردعاوسرکتاب تضمینیꕥ
ꕥآیینه بینی ودعایهوداارزانꕥ
ꕥپروفـایل وعکسنوشته جدید ꕥ
ꕥاسرارآميز ترين پيشگويي هاي شادي ꕥ
ꕥسَرکِتابِ قُرآنیً دوُعاشِقً*مُعجِزهِ وَغُوغا میکُنِه.ꕥ
ꕥخنده برهر درد بی درمانی دواستꕥ
ꕥکــوردی دلـــ♡ـــبــری کـــنꕥ
ꕥدنــیــای کــلــیـپ ایـنـسـتـاꕥ
ꕥ(پـروفایل  شیک و جدیدرسید)ꕥ
ꕥمنبعِ تکستِ یه خطی برا بیو تِلگرامت!ꕥ
ꕥپروفایلتـوباعشـقت سـت ڪنꕥ
ꕥتک نیت احساسی در کانال تک دلꕥ
ꕥترکیبی از فال قهوه وتاروت وپاسورꕥ
ꕥتو چرخه سرنوشتت چی میگذرهꕥ
ꕥبرگشت معشوق طالع احساسیꕥ
ꕥمخوفترین اسرارزندگیت اینجاستꕥ
ꕥپــروفـــایـــل فــیـــک وشـیــکـــꕥ
ꕥپیشگویی تضمینی•دعاموکلدار ꕥ
ꕥاستوری بنفش بروز ترین استوریꕥ
ꕥلحظاتی همراه با آرامشꕥ
ꕥیوسف و زلیخا !!!!!ꕥ
ꕥطالع عشق و ازدواج قوی و بینظیرꕥ
ꕥسـرکتـاب زنـدگـی، شـمـع تـراپـیꕥ
ꕥدعاهاملا میگن ردخورنداره 💯ꕥ
🧚‍♀ بررسی نام موکل محافظ شما 🧚‍♀ ✔️ گشایش در کارهای اداری و دادگاهی ✔️ دفع انرژی های منفی ، چشم زخم، همزاد ✔️ رفع ترس و بیماری https://t.me/+REJOegPSDFSphfOH طالع بـیـنی وراهـکارحـل مشــکل 🌿@faal_gahvetalk صبح بخیر شب بخیر 🌿@sobhbey دعا موکلدار کاملادقیق ۱۰۰٪ 🌿@fallll_gahveieneh پیشگویی های بانوی ارغوانی 🌿@falearghavanii طالع بینی بهار بانو 🌿@fallbaharbanoo تــاروت کــبــیــر 🌿@fal_kabir_f اینده نگری ♡زرتــشـت♡ 🌿@fal_zartosht زندگی کوتاهه؛مهربان باشیم 🌿@mehraban2000 یک فنجان آینده مهمان من 🌿@tafsir_fale_arghavanii رونیک تراپی و سیجل 🌿@amoozesh_fale_arghavani پیشگویی ۱۰۰درصدقوی مانیسا 🌿@falmanisa بهترین پیشگویی روباماتجربه کنید 🌿@amozs_fal فــــالـــکــــده آرتــــمــــیـــس 🌿@artemisfall حالمان با؏شق بهتـرمیشود! 🌿@cafeeshgm طالع موکلداردعاوسرکتاب تضمینی 🌿@faltarooot آیینه بینی ودعایهوداارزان 🌿@ayandebini_madam پروفـایل وعکسنوشته جدید 🌿@ax_neveshteha2 اسرارآميز ترين پيشگويي هاي شادي 🌿@shadii_zrin_fall سَرکِتابِ قُرآنیً دوُعاشِقً*مُعجِزهِ وَغُوغا میکُنِه. 🌿@dooa102 خنده برهر درد بی درمانی دواست 🌿@shatootestan کــوردی دلـــ♡ـــبــری کـــن 🌿@klipvaahangkordi دنــیــای کــلــیـپ ایـنـسـتـا 🌿@klippinestta (پـروفایل  شیک و جدیدرسید) 🌿@porofaylshyk منبعِ تکستِ یه خطی برا بیو تِلگرامت! 🌿@bioosangin پروفایلتـوباعشـقت سـت ڪن 🌿@asheghane_profil تک نیت احساسی در کانال تک دل 🌿@takedell1 ترکیبی از فال قهوه وتاروت وپاسور 🌿@faal_tori دعاهاملا میگن ردخورنداره 🌿@hajat_ravayan تو چرخه سرنوشتت چی میگذره 🌿@donyaye_soophi برگشت معشوق طالع احساسی 🌿@nikfaall مخوفترین اسرارزندگیت اینجاست 🌿@fale_donya پــروفـــایـــل فــیـــک وشـیــکـــ 🌿@tak_axfake استوری بنفش بروز ترین استوری 🌿@storyebanafsh لحظاتی همراه با آرامش 🌿@aramesh_4you یوسف و زلیخا !!!!! 🌿@falll_yosefozolayxa سـرکتـاب زنـدگـی، شـمـع تـراپـی 🌿@gahvetallk 🌼پیشگویی تضمینی•طلسم موکلدار 🌿@maahfal شرکت در لیست_رزرو VIP ♡@grouppeshro♡
Show all...
🧚‍♀ بررسی نام موکل محافظ شما 🧚‍♀ ✔️ گشایش در کارهای اداری و دادگاهی ✔️ دفع انرژی های منفی ، چشم زخم، همزاد ✔️ رفع ترس و بیماری https://t.me/+REJOegPSDFSphfOH طالع بـیـنی وراهـکارحـل مشــکل 🌿@faal_gahvetalk صبح بخیر شب بخیر 🌿@sobhbey دعا موکلدار کاملادقیق ۱۰۰٪ 🌿@fallll_gahveieneh پیشگویی های بانوی ارغوانی 🌿@falearghavanii طالع بینی بهار بانو 🌿@fallbaharbanoo تــاروت کــبــیــر 🌿@fal_kabir_f اینده نگری ♡زرتــشـت♡ 🌿@fal_zartosht زندگی کوتاهه؛مهربان باشیم 🌿@mehraban2000 یک فنجان آینده مهمان من 🌿@tafsir_fale_arghavanii رونیک تراپی و سیجل 🌿@amoozesh_fale_arghavani پیشگویی ۱۰۰درصدقوی مانیسا 🌿@falmanisa بهترین پیشگویی روباماتجربه کنید 🌿@amozs_fal فــــالـــکــــده آرتــــمــــیـــس 🌿@artemisfall حالمان با؏شق بهتـرمیشود! 🌿@cafeeshgm طالع موکلداردعاوسرکتاب تضمینی 🌿@faltarooot آیینه بینی ودعایهوداارزان 🌿@ayandebini_madam پروفـایل وعکسنوشته جدید 🌿@ax_neveshteha2 اسرارآميز ترين پيشگويي هاي شادي 🌿@shadii_zrin_fall سَرکِتابِ قُرآنیً دوُعاشِقً*مُعجِزهِ وَغُوغا میکُنِه. 🌿@dooa102 خنده برهر درد بی درمانی دواست 🌿@shatootestan کــوردی دلـــ♡ـــبــری کـــن 🌿@klipvaahangkordi دنــیــای کــلــیـپ ایـنـسـتـا 🌿@klippinestta (پـروفایل  شیک و جدیدرسید) 🌿@porofaylshyk منبعِ تکستِ یه خطی برا بیو تِلگرامت! 🌿@bioosangin پروفایلتـوباعشـقت سـت ڪن 🌿@asheghane_profil تک نیت احساسی در کانال تک دل 🌿@takedell1 ترکیبی از فال قهوه وتاروت وپاسور 🌿@faal_tori دعاهاملا میگن ردخورنداره 🌿@hajat_ravayan تو چرخه سرنوشتت چی میگذره 🌿@donyaye_soophi برگشت معشوق طالع احساسی 🌿@nikfaall مخوفترین اسرارزندگیت اینجاست 🌿@fale_donya پــروفـــایـــل فــیـــک وشـیــکـــ 🌿@tak_axfake استوری بنفش بروز ترین استوری 🌿@storyebanafsh لحظاتی همراه با آرامش 🌿@aramesh_4you یوسف و زلیخا !!!!! 🌿@falll_yosefozolayxa 🌼پیشگویی تضمینی•طلسم موکلدار 🌿@maahfal شرکت در لیست_رزرو VIP ♡@grouppeshro♡
Show all...
اوه ه ه سوالا آزمون 😳👇👇 https://t.me/+hm1ybgppT8w0MGYx
Show all...
لینک اختصاصی شما : https://t.me/+hm1ybgppT8w0MGYx
Show all...
هر چی فال و دعا گرفتی یک طرف یکبار بیا یجا معرفی کنم بهت بدون استثنا جواب میگیری حرف نداره استادش تعریف نمیکنم ولی منکه جواب گرفتم🎴🏮 https://t.me/gahvetallk https://t.me/gahvetallk
Show all...
🧚‍♀طالع بـیـنی وراهـکارحـل مشــکل🧚‍♀
🧚‍♀صبح بخیر شب بخیر 🧚‍♀
🧚‍♀دعا موکلدار کاملادقیق ۱۰۰٪🧚‍♀
🧚‍♀پیشگویی های بانوی ارغوانی🧚‍♀
🧚‍♀تــاروت کــبــیــر🧚‍♀
🧚‍♀اینده نگری ♡زرتــشـت♡ 🧚‍♀
🧚‍♀زندگی کوتاهه؛مهربان باشیم 🧚‍♀
🧚‍♀یک فنجان آینده مهمان من🧚‍♀
🧚‍♀رونیک تراپی و سیجل🧚‍♀
🧚‍♀پیشگویی ۱۰۰درصدقوی مانیسا🧚‍♀
🧚‍♀بهترین پیشگویی روباماتجربه کنید 🧚‍♀
🧚‍♀فــــالـــکــــده آرتــــمــــیـــس🧚‍♀
🧚‍♀حالمان با؏شق بهتـرمیشود!🧚‍♀
🧚‍♀طالع موکلداردعاوسرکتاب تضمینی🧚‍♀
🧚‍♀آیینه بینی ودعایهوداارزان🧚‍♀
🧚‍♀پروفـایل وعکسنوشته جدید 🧚‍♀
🧚‍♀اسرارآميز ترين پيشگويي هاي شادي 🧚‍♀
🧚‍♀سَرکِتابِ قُرآنیً دوُعاشِقً*مُعجِزهِ وَغُوغا میکُنِه.🧚‍♀
🧚‍♀خنده برهر درد بی درمانی دواست🧚‍♀
🧚‍♀کــوردی دلـــ♡ـــبــری کـــن🧚‍♀
🧚‍♀دنــیــای کــلــیـپ ایـنـسـتـا🧚‍♀
🧚‍♀(پـروفایل  شیک و جدیدرسید)🧚‍♀
🧚‍♀منبعِ تکستِ یه خطی برا بیو تِلگرامت!🧚‍♀
🧚‍♀پروفایلتـوباعشـقت سـت ڪن🧚‍♀
🧚‍♀تک نیت احساسی در کانال تک دل🧚‍♀
🧚‍♀ترکیبی از فال قهوه وتاروت وپاسور🧚‍♀
🧚‍♀دعاهاملا میگن ردخورنداره 🧚‍♀
🧚‍♀تو چرخه سرنوشتت چی میگذره🧚‍♀
🧚‍♀برگشت معشوق طالع احساسی🧚‍♀
🧚‍♀مخوفترین اسرارزندگیت اینجاست🧚‍♀
🧚‍♀پــروفـــایـــل فــیـــک وشـیــکـــ🧚‍♀
🧚‍♀پیشگویی تضمینی•دعاموکلدار 🧚‍♀
🧚‍♀استوری بنفش بروز ترین استوری🧚‍♀
🧚‍♀لحظاتی همراه با آرامش🧚‍♀
🧚‍♀یوسف و زلیخا !!!!!🧚‍♀
🧚‍♀طالع عشق و ازدواج قوی و بینظیر🧚‍♀
🧚‍♀👒طالع بینی بهار بانو🧚‍♀
دعاعشق،دعاتسخیر‌قلب، شمع تراپی بازگشت اکس امشب به مناسبت ماه کامل همراه با تخفیف کلی دعاها خفن و باورنکردنی!🥲🔮💜 https://t.me/Gahvefaleto
Show all...
🫧طالع بـیـنی وراهـکارحـل مشــکل🫧
🫧صبح بخیر شب بخیر 🫧
🫧اینده نگری ♡زرتــشـت♡ 🫧
🫧پیشگویی های بانوی ارغوانی🫧
🫧تــاروت کــبــیــر🫧
🫧طالع بینی بهار بانو🫧
🫧پیشگویی ۱۰۰درصدقوی مانیسا🫧
🫧فــــالـــکــــده آرتــــمــــیـــس🫧
🫧سَرکِتابِ قُرآنیً دوُعاشِقً*مُعجِزهِ وَغُوغا میکُنِه.🫧
🫧شیکترین عاشقانه های؛ ادبی واحساسی🫧
🫧زندگی کوتاهه؛مهربان باشیم 🫧
🫧یک فنجان آینده مهمان من🫧
🫧رونیک تراپی و سیجل🫧
🫧بهترین پیشگویی روباماتجربه کنید 🫧
🫧دنــیــای کــلــیـپ ایـنـسـتـا🫧
🫧حالمان با؏شق بهتـرمیشود!🫧
🫧طالع موکلداردعاوسرکتاب تضمینی🫧
🫧پروفـایل وعکسنوشته جدید 🫧
🫧اسرارآميز ترين پيشگويي هاي شادي 🫧
🫧خنده برهر درد بی درمانی دواست🫧
🫧برگشت معشوق طالع احساسی🫧
🫧کــوردی دلـــ♡ـــبــری کـــن🫧
🫧سَرکِتابِ قُرآنیِ دَقیق اِحضارِسَریعِ مَعشوق🫧
🫧(پـروفایل  شیک و جدیدرسید)🫧
🫧پروفایلتـوباعشـقت سـت ڪن🫧
🫧تک نیت احساسی در کانال تک دل🫧
🫧دعاهاملا میگن ردخورنداره 🫧
🫧جدید ترین ریمیکس های پاپ رپ و نوستالژی🫧
🫧تو چرخه سرنوشتت چی میگذره🫧
🫧مخوفترین اسرارزندگیت اینجاست🫧
🫧آموزش علوم غریبه خفیه🫧
🫧پــروفـــایـــل فــیـــک وشـیــکـــ🫧
🫧اینجا کمرباریک شو بدون ورزش و رژیم 🫧
🫧پیشگویی تضمینی دعاموکلدار 🫧
🫧حـرف دلـتـو بزار ؛پروفایلت..🫧
🫧استوری بنفش بروز ترین استوری🫧
🫧لحظاتی همراه با آرامش🫧
🫧دعانویسی و اسرار علوم غریبه🫧
🫧یوسف و زلیخا  !!!!!🫧
🫧طالع عشق و ازدواج قوی و بینظیر🫧
🫧سـرکتـاب زنـدگـی، شـمـع تـراپـی🫧
🫧آیینه بینی ودعاها یهوداارزان💯🫧
✅️خبر از آینده👉 ✅️ثروت و فراوانی در کار و زندگیتان💎 ✅️چشم زخم🧿و انرژی های منفی اطرافتان را شناسایی می کنیم!😳 https://t.me/acejaam 🎁 طالع بـیـنی وراهـکارحـل مشــکل 🎁 صبح بخیر شب بخیر 🎁 پیشگویی های بانوی ارغوانی 🎁 اینده نگری ♡زرتــشـت♡ 🎁 زندگی کوتاهه؛مهربان باشیم 🎁 یک فنجان آینده مهمان من 🎁 طالع بینی بهار بانو 🎁 رونیک تراپی و سیجل 🎁 شیکترین عاشقانه های؛ ادبی واحساسی 🎁 پیشگویی ۱۰۰درصدقوی مانیسا 🎁 بهترین پیشگویی روباماتجربه کنید 🎁 فــــالـــکــــده آرتــــمــــیـــس 🎁 طالع موکلداردعاوسرکتاب تضمینی 🎁 آیینه بینی ودعایهوداارزان 🎁 پروفـایل وعکسنوشته جدید 🎁 اسرارآميز ترين پيشگويي هاي شادي 🎁 سَرکِتابِ قُرآنیِ دَقیق اِحضارِسَریعِ مَعشوق 🎁 خنده برهر درد بی درمانی دواست 🎁 برگشت معشوق طالع احساسی 🎁 کــوردی دلـــ♡ـــبــری کـــن 🎁 دنــیــای کــلــیـپ ایـنـسـتـا 🎁 (پـروفایل  شیک و جدیدرسید) 🎁 تک نیت احساسی در کانال تک دل 🎁 ترکیبی از فال قهوه وتاروت وپاسور 🎁 حـرف دلـتـو بزار ؛پروفایلت.. 🎁 تو چرخه سرنوشتت چی میگذره 🎁 مخوفترین اسرارزندگیت اینجاست 🎁 پــروفـــایـــل فــیـــک وشـیــکـــ 🎁 پیشگویی تضمینی•دعاموکلدار 🎁 سَرکِتابِ قُرآنیً دوُعاشِقً*مُعجِزهِ وَغُوغا میکُنِه. 🎁 استوری بنفش بروز ترین استوری 🎁 لحظاتی همراه با آرامش 🎁 یوسف و زلیخا !!!!! 🎁 طالع عشق و ازدواج قوی و بینظیر 🎁 سـرکتـاب زنـدگـی، شـمـع تـراپـی 🎁 تــاروت کــبــیــر💯 شرکت در لیست_رزرو VIP ♡@grouppeshro♡
Show all...
Sign in and get access to detailed information

We will reveal these treasures to you after authorization. We promise, it's fast!