Official Telegram channel of the President of Ukrainewatch here
Best analytics service

Add your telegram channel for

  • get advanced analytics
  • get more advertisers
  • find out the gender of subscriber
CategoryNot specified
Channel location and language

audience statistics Oromiatimes.com

31 762-37
~2 670
~5
8.39%
Telegram general rating
Globally
85 869place
of 5 730 636

Subscribers gender

Find out how many male and female subscibers you have on the channel.
?%
?%

Audience language

Find out the distribution of channel subscribers by language
Russian?%English?%Arabic?%
Subscribers count
ChartTable
D
W
M
Y
help

Data loading is in progress

User lifetime on the channel

Find out how long subscribers stay on the channel.
Up to a week?%Old Timers?%Up to a month?%
Subscribers gain
ChartTable
D
W
M
Y
help

Data loading is in progress

Since the beginning of the war, more than 2000 civilians have been killed by Russian missiles, according to official data. Help us protect Ukrainians from missiles - provide max military assisstance to Ukraine #Ukraine. #StandWithUkraine
O Locate App fayyadamuun iddoo hawwataa hunda daawwadhaa Appiin kun kan qopheesse Olit Technologies Komishinii Tuurizimii Oromiyaa waliin ta'uun turistoonnii fi hawaasni keenya iddoowwan biyyattii keessatti beekamoo ta'an haala salphaan akka argatan kan gargaarudha.     App Kana Bufachuuf As xuqaa              👇👇👇
81
0
Suuraa ykn photo gosa kamiyyuu bilbila irratti editi gochuu yoo barbaadan Appi kana kan caaluu gonkumaa hanga ammatti hin jiru Sababiin isaa hanga sadarkaa kompiitara irratti waan dalagamu hunda salphaatti silkii keenyaan edit gochuu waan nu dandeessisuuf! Appiin picsart kun gosa 2 jira free kan ta'eef PRO premium GOLD kan ta'edha pro gold kan ta'e qarshiin gurguramaa garuu tolaan link kana tuquun download godhachuu ni dandeessu✅👇👇🔥🔥🔥👑 NEW UPDATE DOWNLOAD NOW FOR FREE 👑
Show more ...
Tolaan Picsart Pro Gold bufadha fayyadama hedduu itti gammadu - STM ORO.COM
PicsArt Miliyoona 800 ol Downloads kan qabu yoo ta’u, suuraa gulaaluu irratti application Number one dha. Bilbiloonni ismaartii irra caalaa bilbilaaf kan ijaaraman yoo ta’u, PCn hojiiwwan gosa ogummaa kanneen akka Video editing fi hojiiwwan giraafiksii wajjin walqabatan (photo editing) kan hojjetamanidha. Garuu PicsArt’s Pro level effects, Photo collage, Stylish fonts collection, pre-made style pic …
139
0
Aappiin kun aappii baay'ee nama fayyadu dha. Ammaan boodaa passwordii wi-fi barbaaddachuun hafe. Akkamitti? Aappiin kun aappii wi-fi passwordii malee banachuuf isin fayyadu dha. Kan isinirraa eeggamu aappii kana buufachuu qofa. Wi-fi nama kamiiyyuu bilbila nama wi-fi fayyadamaa jirurraa yeroo scan gootan passwordii wi-fi sanii guutuu isaa isiniif fida. Itti fayyadamni aappii kanaa baay'ee salphaa dha. Aappicha buufadhaatii itti fayyadamaa isiniin jenna. Aappicha buufachuuf liinkii asii gadii tuqaa 👇👇👇👇👇 Waliif qoodaa 👇👇👇👇👇👇
Show more ...
354
0
Sekondoota muraasa keessatti intro ajaa'iba hedduu isa argachuu yoo barbaadan appiin kun isiniif kennu ni danda’a! Qulqullina hanga 4k tti export gochuus waan danda'uuf video keessa kamirrattiyyuu gargaramu ni dandeessu as tuqaa bufadhaa✅✅👇👇👇🌎🌎🌄🌄
intro qulqullina ol'anaa qabu salphaatti kan nuuf dalagu( best intro Maker App) - STM ORO.COM
YouTube channel keenyaaf akkasumas Facebook page fi goosota video hojjennu hunda waliin kan adeemu danda’u INTRO ajaa’iba hedduu salphaatti bakka tokkotti karaa argachuu dandeessan kan isiniif mijjeessuu App haaraa free ta’e kana fayyadama playstore irratti tolan gadhiifame waan jiruuf link armaan gadi nutti isiniif keenyee jirru tuquun download godhachuu ni dandeessu. imo haaraa beeksisa offirraa …
491
0
Tiktok irratti karaalee qarshiin argamu danda'an karaa 4 kan dirqama beeku qabdaniif seerota isa sirriitti hubachuudhaaf barreeffama kana dubbisaa✅✅👇👇🔥🔥🔥🔥
Tikok irraa akkamitti maallaqni argamu danda'a? How to make money on tiktok - STM ORO.COM
Chaanaalii TikTok keessan irratti maallaqa argachuu barbaadduu? Carraa maallaqa argachuu TikTok akkamitti akka itti fayyadamtan kunooti. Waltajjiin viidiyoo bifa gabaabaa qabu TikTok irratti karaa maallaqa itti argatan Muddee 2021. Kanaan dura TikTok yeroo viidiyoo TikTok LIVE kennaa Gift coin gaafachuu danda’u turan. Garuu poortaalli haaraan TikTok Creator Next mala maallaqa argachuuf dabalataa dhiyeessa jira. Fayyadamtoonni …
293
0
Yeroo vidiyoo fi sagalee adda addaa waraabdan ykn RECORD gootan sagaleewwan nama meeqa garagaraan yoo isin jeequ ta'e akkasumas ergii waraabbii xumurtanii booda salphaatti qulquleesu kan ittin dandeessan App haaraa kanatti fayyadamaa Wantoota vidiyoo fi sagalee isin waraabdan gidduu akka tasa senaan hunda isiniif ni qulquleessa as tuqaa buufadhaa app isa ✅👇
509
0
700
0
Galii Birrii 30,000 ol Mana Keessan Teessanii Moobayilaa keessaniin Arggachuu Barbaadduu ???   Barreeffama Kana Obsaan Dubbisaa. Egaa YouTubiin mallaqa namaaf akka kaffalu ni beektu jennee ammanna. Akkuma Youtubii Websitiiniis Mallaqa akka argamsiisu hedduun keessan Dhageessanii jirtu , Gonkumaa Ogeeyyoonni Damee kanaa akka Jedhanitti , Websitiin Youtubii Caalaa mallaqa kaffalaa jedhu.     Walumaa Galatti Mana keessan teessanii Websitii mataa keessanii osoo santima Tokkollee hin baasin uummachuudhaan akkuma Facebookii Barruufii suuraa adda addaa irratti Maxxansuudhaan , Akkuma Jabina Hojii keessaniititti Mallaqa jabaa irraa arggachuu ni Dandeessu. Kana Rawwachuudhaaf Dursa Appilikeeshinii Websitii mataa keessanii osoo mallaqa Tokkollee hin kaffalin ittiin Uummattan Liinkii Armaan Gadii Cuqaasaa👇👇 Download Godhadhaa👇👇👇👇👇👇👇 Website mataa keessanii Banachuudhaaf Jalqaba Email Qabaachuu Qabdu. Sana booda Salphumatti Banachuu ni Dandeessu. Erga Website kana banattanii booda appii kana Fayyadamuudhaan Wantoota adda addaa irratti Maxxansaa, karaa adsensiitiin erga Fudhatama arggattanii Booda , Mallaqa hojjattan akkuma Youtubii Karaa baankii Kamiitiiniyyuu Fudhachuu Ni dandeessu.    Biyya Hunduma keessayyuu Teessanii Hojjachuu ni Dandeessu.     SHARE.
Show more ...
WordPress – Website Builder - ShagerJob.com
Easily build your website & blog. Create posts & track analytics from anywhere! WordPress for Android puts the power of web publishing in your pocket. It’s a website creator and so much more! CREATE Give your big ideas a home on the web. WordPress for Android is a website builder and a blog maker. Use
688
1
Dhiira caala dubartootni maaliif gaa'ila diiguuf gaaffii dhiyeessu? Gaa'ila ofii diiguun(wal-hiikuun) ji'ootaa hanga waggootaa fudhachuu danda'a. Gaaffii wal-hiikuu dhiyeessuutti ammoo dhiiraa fi dubara yeroo walbira qabnu, dubartootni harka hedduun caalmaa agarsiisu    Kun Maalif Ta’e             Asii Dubbisa 👇👇👇
549
0
😭😭😭 Icciitii du'a obbolaa durbaa lamaan reeffi isaanii torban lama booda mana keessatti argamee ======== Jalqaba ji'a Caamsaa keessa guyyaa tokko Awustiraaliyaa magaala Sidinii keessatti kan argamu mana jireenyaa tokko poolisoonni irra deddeebin balabala rukutanis namni jalaa banu hin argamne. Balbala mana jireenyaa appaartaamaa kana fuuldura xalayaan tuulamee jira. Mana kiraas erga kaffalanii ji'a sadii guutera. Dubartoonni mana kana kireeffataanii jiraatan obbolaa yoo ta'an, Asii Dubbiissa👇👇👇
Show more ...
679
0
Amala dhiiraa kan Dubartiin Jaalattu ➲ Dubartoonni uumama isaanitiin dhiira jabaa isaanii ol ta’ee isaan hogganuu danda’u fedhu. Dhiira barbaaddamummaa qabu barbaadu. Akka ati waay’eshee qofa buustee baastee jireenya mataa kee dagattu hin barbaadan. . ➲ Dubartoonni hamma                 Guutu isaa Asii Dubbisa 👇👇👇       
644
0
Bu'aa filannoo Keeniyaa Ruutoo fi Odiingaan kokkee walqabaa jiraniin maaltu jedhamaa jira? ======= Filannoo pirezidaantummaa Keeniyaa gaggeeffameen bu'aan sagalee walakkaan isaa lakkaa'amee Wiiliyaam Ruton dursaa jira jedhame. Itti-Aanaa Pirezidaantii Keeniyaa kan ta'e Wiiliyaam Ruutoon Sagalee %51 dursaa jira; Ministeerri Muummee duranii Raayilaa Odiingan ammoo sagalee %48 itti aanun kokkee wal qabanii jiru. Dhiyaadhaa 👉👉
592
0
CPA- Jechuun jecha gabaajeetiin yoo ibsamu “ Cost Per Action” jechuudha. Kana jechuun ajaja agarsiistuu keenyaatiin namni tokko odeeffannoo nurraa argatuu agarsiistuu keenya erga cuqaaseen booda kanneen akka galmaa’uu (Register), Dokumatii buufachuu (Dawnload), Cuqaasuu, daawwachuu fi kkf raawwateen booda kaffaltiin keenya eenyummeessaa nuti CPA irraa qabnutti kaffalamaa deema. Gaafa kana jennu gosoota gurgurtaa CPA nuti hojjennutti kaffaltiin keenya kaffalama deema. Adwork media DMSAffiliate MyLead Maxbounty AdCombo CPAGrip LosPollos dha. Kan biroonis nii jiru. Itti fufii dubbisi👇👇💶🌿
Show more ...
Hojii Dijitaalaa Akkamitti eegalu dandeenya? (Cost Per Action) CPA MARKETING - Wanofi.com
CPA- Jechuun jecha gabaajeetiin yoo ibsamu “ Cost Per Action” jechuudha. Kana jechuun ajaja agarsiistuu keenyaatiin namni tokko odeeffannoo nurraa
671
0
😳😳amanuun baayyee nama rakkisaa daqiiqa tokko keessatti background suuraa keessanii app isinii jijjiiruu. 👉yeroo baayyee qusata. 👉qulqullina olaanaa qaba. 👉namoota hedduttu fayyadama. Amma dafaa buufadhaa.liinkii kanaraa buuffadhaa. 👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
1 014
1
🏠Ergan duroomee na barbaacha dhufe🚗 Abbaan manaa koo Baraa 2007 gaafan da'uu mana hoonaa keessatti na gatee bade.dhugaa bayeen rakkadhe. Kan beekuu hin beeka uufff guyyaa sana yaadachuu hin barbaadu.garuu isinitti himuufin kaasee. daa'ima qabadhe mana hoonaa keessa ji'a lamaan taa'e.mallaqa hoomaa ofirkaa hin qabun ture.😭😭uffaata daa'ima tokkollee hin biitneef qamisii Koo bakka lamatti mureen ittiin maree...baacha ture.yoon argadhe    Asii Dubbisaa 👇👇👇           
Show more ...
978
0
Wow whatsapp waan haaraa ajaa'iba ta'e fi nama gamachisu gadhisee jira kunooti as tuqaa dubbisaa👇
WhatsApp waan haaraa gaddhiisuuf jedha setting barbaachisa - STM ORO.COM
Appiin ergaa dabarsuu addunyaa irratti beekamaa ta’e WhatsApp daran nageenya argachuuf jira. Meta appii ergaa isaanii lakkoofsa tokkoo hanga danda’ametti nageenya akka qabaatu ifa godheera. Torban muraasa dura WhatsApp meeshaa nageenyaa fayyadamaan tokko suuraa fayyadamaan biraa qofa ilaaluu danda’u erguu danda’u gadhiisee ture. Oduu nu bira ga’aa jiru akka jedhutti, WhatsApp update dhufuun feature kana …
938
0
Guyyaa keessan gammachuu guddaadhaan ooluu barbaadduu? Oolmaa keessan bareechifachuu barbaadduu? Eeyyee yoo jettan aappii kana fayyadamaa. Aappiin kun aappii kolfaan nama fixu dha. Aappii kana ilaaltanii isin yoo kolfuu baattan dhuguma isin jagna. Aappicha buufadhaatii ilaalaa. Achii booda itti gammaddu. Aappicha buufachuuf liinkii asii gadii tuqaa 👇👇👇👇👇👇 Waliif qoodaa 👇👇👇👇👇👇
1 071
1
WhatsApp app bilbila keessan irraa qabdaan balleessa isa kana fayyadamaa sababiin isaa innii kun 👉Networkii xiqoodhaan hojjetta. 👉locatio keessan dhoksuu danddeessu. 👉isiin malee akka namnii biraa hin fayyadamneef ashaaraa qaba. Liinkii armaan gadii kanarraa buuffadhaa. 👇👇👇👇👇👇👇👇
1
0
jabaadhu Raajii keenya. Waaqayyoof galannii guddaan haa tahuu wagaa tokko guutuu kan itti dhadhabaa turee app foormuulaa Heregaa qabuu xumuree gara keessanitti fideeraa.appn kun dhaabata google bukkeetti beekamttii akka argatuuf akka seera isaaniitti namnii 10,000 download godhachii waan qabuuf warrii buufachuu danddeessan buufadhaa warrii hin dandeenyemoo shear godhaa guyyaa 10 keessatti. Galatoomaa. Liinkii armaan gadii irraa buufadha. 👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
Show more ...
1 091
2
Addunyaarratti magaaloonni jireenyaaf mijatodha jedhaman 10 ifa ta’aniiru. Magaaloonnis kan dansaadha jedhamuun filataman sababii jireenyaaf mijatoo ta’aniifiidha. Magaalonni Awurooppaa sadarkaa 1-3 qabataniiru. Haaluma kanaanis magaalaan guddoo Awustiriyaa-Veeyinaan addunyaarratti jiraanyaaf mijattuu ta'uun dursaa jirti. Itti aansee ammoo Deemnaark-Koppan Haagan fi magaalaan Siwiizarlaand- Zuuriik sadarkaa lammaaffaa fi sadaffaa qabataniiru. Magaalaan Kaanaadaa Kaalgaariifi Vaankuvar ammoo sadarkaa arfaffaa irra kan ta’aan yoo ta’u, magaalaan Siwiizarlaand-Jeeneev, magaalaan Jarman-Firaankifart, kan Kaanaadaa-Toroontoon, kan Neezerlaand- Ameestardam, kan Jaappaan-Osaakaafi magaalaan Awuustiraaliyaa-Meelbarn duraa duubaan sadarkaa jalqabaa 10 qabachuu danda’aniiru. 👉🏽👉🏽
Show more ...
1 184
1
Imo Namaa Guutumaan Guututti Xalafuuf Appi kun dirqama isin Barbaachisa Haala Baayye Salphaa taheen Imoo Nama Kamiituu Ittiin too'achuu Dandeessuu Aappicha Kana Argachuuf link gadii tuquun Buufachuu Dandeessu as tuqaa Buufadhaa 👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
1 108
1
Qarshii madaalawaan bilbila ajaa'iba filatee bitachuu yoo barbaadee mobaayila gosa shanan kana beekuun kee dirqama. Odeeffannoo guutuu isa fi model isanii website koo irraa ni argatu 👍👇👇👇👇 Suuraa isanii waliin 📸📸
Mobaayila bareedaa gatiin isaa gadii bu'a ta'e gosoota 5 kan beeku qabdan - Wanofi.com
Smartphone haaraa bitachuuf fedhii qabduu garuu $150 ol baasuuf fedhii hin qabduu? Sana booda bakka sirrii jirta sababiin isaas asitti
1 288
0
Namoonni vidiyoo editarii haaraa fi kan bilbila nama hunda irratti salphaatti hojjetu akkasumas silkii RAM isa xiqaa ta'e irratti sirriitti dalagu fayyadamuu yoo barbaadan kunoo Appiin ajaa'ibaa free ta'e isiniif gaddhiifame jira 👋👍 Milikkitaa ykn maliin akka video keessan edit gootan hin muldhisu /NO watermark ✅ 👇👇👇 ✅
1 067
0
Namicha waggoota 30f poolisiin utuma barbaadamuu fiilmiiwwan 28 keessatti taatoo ta'ee hojjete ======= Namni kun lammii Indiyaati. Poolisiidhaan waggoota 30f baayyee barbaadamaa ture. Utuma barbaadamuu ammoo fiilmiiwwan 28 keessatti taatoo ta'ee hojjete. Namichi kun seenaan isaas fiilmii fakkaata malee waan dhugaa ta'es namatti hin fakkaatu. Osoo ajajni akka qabamee hidhamu irratti bahee barbaadamuu fiilmiiwwan 28 keessatti hojjte. Fiilmii keessatti akka poolisiitti ta'eeyyu ture kan hojjeteera. Itti Dhiyaadhaa 👉👉
Show more ...
1 078
0
https://www.facebook.com/110795828403950/posts/pfbid02xTnBg7DYwjdjgGKACLgZxeZiKNPY7j7ubMwT5W83xydo3BmQR2fX9G5RpAcfeo5Ll/?sfnsn=mo
1 063
0
Harmee Koo bayeen jibbaa. Harmeen Koo iyyyeetti dha.rakkattee na barsiiftee ijii ishee tokko jaamaadha. gatii isheen iyyyeetti dhaaf jaamaa taateef bayeen jibbaan.ittaan leyya'a.guyyaa tokkoo mana baruumsa dha maatii keessan fida nun jennaan isheetti himee ijolleen natti kolfutti jedheen.....osoon itti hin himiin mana baruumsa dhaqe.isheen garuu mucaan Koo hin haadha ishee hiriyoota ishee keessa hin dhabin jettee naaf dhufte....gaafan haadhollii hiriyoota Koo gidduutti ishee arguu bayeen rifadhe    GUUTU ISA ASII ARGATTU 👇👇     
Show more ...
1 107
0
Aappii baay'ee nama fayyadu kana beektuu laata? Aappiin kun aappii wantoota baay'ina qabanii fi lakkaa'uudhaaf baay'ee nama nuffisiisan hunda yeroo gabaabaa keessatti lakkaa'anii xumuruudhaaf aappii nama fayyadu dha. Kan isinirraa eeggamu wanta lakkaa'uu barbaaddan sana suuraa kaasuu qofa. Aappiin kun yeroo keessan qusachuudhaaf aappii baay'ee isin fayyadu dha. Aappicha buufachuuf liinkii asii gadii tuqaa 👇👇👇👇👇 Waliif qoodaa 👇👇👇👇👇
Show more ...
CountThings from Photos - Shager app
Manual counting takes too long and creates too many errors. Switch to automatic counting, it is fast and accurate and used in many industries. The app uses Counting Templates to identify objects that need to be counted in an image. The Counting Template tells the app what to count. Try the app for free using […]
1 290
1
Some of the articles are hard to read. Well having trouble reading these type of articles got solved with this app. This app helps you convert various handwritten texts into high-quality phone texts. What is expected from you is to download the app to read the text you want to read. Afterwards this app will write to you with clearance. Click on the link below to download the app 👇👇👇👇👇 Share for each other 👇👇👇👇👇
1 132
0
Qarshii tokko malee garaa biyya barbaadanii bilbiluun danda'amee jira.itti fayyadaama App asii bufadhaa 👇👇👇
1 258
0
Aappiin kun aappii namni tokkoyyu osoo hin beekin isin qofti bilbila keessaniin aappii video ittiin waraabuudhaaf isin fayyadu dha. Aappii kanaan bilbilli keessan erga cufameen boodallee video waraabuu isaa itti fufuudhaan video waraaba. Aappii kana waan gaariidhaaf qofa itti fayyadamaa. Aappicha buufachuuf liinkii asii gadii tuqaa 👇👇👇👇👇
1 372
1
Last updated: 11.08.22
Privacy Policy Telemetrio