cookie

ما از کوکی‌ها برای بهبود تجربه مرور شما استفاده می‌کنیم. با کلیک کردن بر روی «پذیرش همه»، شما با استفاده از کوکی‌ها موافقت می‌کنید.

avatar

Telegram-zh_CN 简体中文语言包

نمایش بیشتر
640 400مشترکین
اطلاعاتی وجود ندارد24 ساعت
اطلاعاتی وجود ندارد7 روز
-22 09030 روز

در حال بارگیری داده...

معدل نمو المشتركين

در حال بارگیری داده...

我们将继续基于先前的工作维护新版简体语言包
نمایش همه...
👍 5🔥 2
>>> 点击上方安装语言包 <<< 我们采取开放的翻译维护策略,您可以前往相应位置提交翻译建议,我们将会尽快审阅合并。
نمایش همه...
👍 5 2🔥 2
由于缺乏活跃更新与校对人员,该语言包将于此通知发出之时起停止更新与支持服务。已经翻译的部分将无限期保留,其他管理员仍可在自由时间内对语言包进行适度修改。此频道将保留,用于推送其他更为活跃的语言包项目。 请各位用户选用其他活跃维护的语言包。对各位用户造成的不便我们深感歉意。 感谢各位五年相伴。 2015-03-21 ~ 2020-04-12 Telegram zh-CN Project
نمایش همه...
👍 1 1🔥 1
#停止更新公告 由于缺乏活跃更新与校对人员,该语言包将于此通知发出之时起停止更新与支持服务。已经翻译的部分将无限期保留,其他管理员仍可在自由时间内对语言包进行适度修改。此频道将保留,用于推送其他更为活跃的语言包项目。 请各位用户选用其他活跃维护的语言包。对各位用户造成的不便我们深感歉意。 感谢各位五年相伴。 2015-03-21 ~ 2020-04-12 Telegram zh-CN Project
نمایش همه...
durov 终于分遗产分到这了,本来还想找个日子重启。 如果你们还有朋友想加的话,这是链接:https://t.me/+O8GyV0np-P5NgBkq 进度:剩余 2200 💩
نمایش همه...
>>> 点击此处安装语言包 <<< https://t.me/setlanguage/classic-zh-cn 我们采取开放的翻译维护策略,您可以前往相应位置提交翻译建议,我们将会尽快审阅合并。
نمایش همه...
↓↓↓新订户请点击下方按钮关闭消息通知(Telegram X除外)↓↓↓
نمایش همه...
👍 3
Telegram-新手必调设置 - 两步验证密码 - 最后在线时间/被加群 权限 http://telegra.ph/Telegram-新手必调设置-04-30
نمایش همه...
Telegram 新手必调设置

概览: 两步验证密码 (Android, iOS, TDesktop) 最后在线时间/被加群 权限 (Android, iOS, TDesktop) (注:由于缺少设备,iOS 系统截图来自 Telegram Translation,因此没有中文翻译。您可以根据位置对应到相应的设置。) 1. 两步验证密码

👍 1 1🥰 1
【社区帮助指南】 >> 进行任何操作前请先阅读《提问的智慧》 << 当前获取社区帮助有两种方式: 1. 通过 TGCN-工单系统 提交工单(仅限问题反馈) 2. 加入 Telegram 简体中文用户交流群 获取来自社区的帮助 无论采用哪种方式,请务必注意自己的言行举止,尊重他人,遵守最基本的社区行为规范。 在求(伸)助(手)前请确保已经仔细阅读频道内的所有说明。 使用工单系统时请确保提供信息完整准确,否则我们将直接关闭工单,不予跟进。 翻译问题、建议,封禁申诉等管理性问题请使用 TGCN-工单系统。 其他问题请使用 Telegram简体中文用户交流群。 * 加入 Telegram简体中文用户交流群 前您需要首先通过一个小小的"视力测试"
نمایش همه...
👍 2🔥 1
为了您的帐号安全,请及时设置两步验证密码。 设置 -> 隐私和安全 -> 两步验证 该密码只会在新登录 Telegram 时被要求输入,不会带来任何麻烦 否则您的帐户将有很大的风险被盗用 **注意: 请避免使用国内免费邮箱作为密码恢复邮箱** 详情(英文): https://telegram.org/blog/15million-reuters
نمایش همه...
🔥 2👍 1
وارد شوید و به اطلاعات مفصل دسترسی پیدا کنید

ما این گنجینه ها را پس از تأیید هویت به شما نشان خواهیم داد. ما وعده می‌دهیم که سریع است!