cookie

ما از کوکی‌ها برای بهبود تجربه مرور شما استفاده می‌کنیم. با کلیک کردن بر روی «پذیرش همه»، شما با استفاده از کوکی‌ها موافقت می‌کنید.

avatar

|• هم خواب مافیا•| - بررسی اجمالی

ولی من آغوش پر مهرت رو به هیچ کس نمی فروشم! ❤️ استریت گی عاشقانه🏳️‍🌈

نمایش بیشتر
3 156مشترکین
-2324 ساعت
+607 روز
-12430 روز

در حال بارگیری داده...

معدل نمو المشتركين

در حال بارگیری داده...

دستش رو لای شرتم برد ‼️🔥 _اوففف چقدر خیس شده دختر کوچولوم _اوممم ددی گرممه زبون👅ش رو با مهارت روی بهشتم کشید کی فکرش رو میکنه این کوچولوی حشری که زیر ناله می کرد ، بزرگ ترین باند خلاف رو اداره کنه 🫣🔞 _دیوید نیستم اگه هشت بار ابت رو نیارم کوچولوی حشری 🍆 https://t.me/+g7KZlEVEBqdjZGVk https://t.me/+g7KZlEVEBqdjZGVk ⭐️8 شب پاک⭐️
نمایش همه...
اگه دنبال چنلی هستی که کلی #مانهوا و #انیمه های خوب و #مثبت‌هجده معرفی کنه جات اینجاست 🤤 تازه کلی هم #فن_فیک های #امگاورسی مینویسن 💋🌘 هرچی اطلاعات از امگاورس برای نوشتن یه رمان میخوای اینجا برات توضیح میدن🐺🥀 کلی #فن_آرت از ارتیست های محبوبت مثل بی‌تی‌اس و ماورل و ‌هری‌پاتر و....😋🫶🏻 🄾🄼🄴🄶🄰🅅🄴🅁🅂 کلی هم چیزای #مثبت‌هجده 🤭🍑 https://t.me/+ICmvGPBGo0A2Njdk https://t.me/+ICmvGPBGo0A2Njdk
نمایش همه...
#گـــــــی 🏳‍🌈 #دارک 🚬⛓ #مستر_اسلیو_بوی #پسره_زیر_اربابش_جر_می_خوره 👀💉 #انگشت دومش رو بدون #ملایمت وارد #کو*نم کرد که از درد #آخ بلندی گفتم 🥺🐾 #پوزخندی زد و با #شلاق ضربه ی بعدی رو وری #بی*ضه هام زد.🔞♨️ با لحن ترسناکی گفت:« - نظرت چیه #کرم لای #پاتو ببرم؟! 🔪 به خودم #لرزیدم و چیزی نگفتم. به سمت #چاقوی روی میز رفت و بعد از برداشتنش به سمتم اومد و یکی از دست هاشو روی #شکمم گذاشت. 🤭🚫 چاقو رو روی آل*تم کشید که نفسم بند اومد. تک خنده ای کرد و دوباره کارش رو انجام داد. با تکونی که خوردم چاقو زخم عمیقی روی آلتم ایجاد کرد که ارباب شوکه بهم خیره شد. چشمام داشت سیاهی می رفت که ارباب سریع... پارت واقعیه چنله اصکی نرو👀🔞 زود جوین شو تا لینکو باطل نکردم! 🐾🔥 https://t.me/+Vg-vSkW6f45mMjM0 https://t.me/+Vg-vSkW6f45mMjM0
نمایش همه...
- واسه پسر برادرشوهرت کاستوم سگی میپوشی و #قمبل میکنی و وقتی داره از کو*ن میکنتت براش واق واق میکنی؟! سیلی روی ک*ص لختم زد که جیغی کشیدم و ترسناک غرید: - امشب قراره شوهرت مثل سگ #بگادت تا یاد بگیری با پسربرادرش نریزی رو هم... با فرو رفتن وحشیانه‌ی دوانگشت کلفتش توی #واژنم و #خونریزی... https://t.me/+2J30FU3vdYVlZmQ0 https://t.me/+2J30FU3vdYVlZmQ0 هرشب با #پسربرادرشوهرش س*ک*س داره و وقتی شوهرش میفهمه...🫣🔞
نمایش همه...
#لزبین❤️‍🔥🏳‍🌈 - مامی میشه تا چند روز سکس نداشته باشیم واژنم زخمی شده!💦🥺🔥 دستم رو سمت واژن خونی و ترم بردم - داری خود ارضایی می کنی دختره‌ی بی تربیت؟ با گریه و هق هق به لخته‌های خون زل زدم - مامی غلط کردم منو ببخش.. خون... با سیلی محکمش روی صورتم جیغ کشیدم و موهامو گرفت - توله سگ بهت نگفتم دست به تنت نزن وگرنه دستت رو می شکونم؟ دوتا از انگشت‌هاتو توی بهشت خیسم فرو برد - مامی کافیه درد... بی توجه به جلز و ولزم دیلدور رو برداشت - وقتی ک‌ص و کو‌نت یکی شد دلبر مامان می فهمی نباید خود ارضایی کنی! https://t.me/+YhaeNS855nBjYmRk https://t.me/+YhaeNS855nBjYmRk
نمایش همه...
معرفی مانهوا های #امپرگ و #گی و #امگاورس امگـــ🐺ـــــاوس،فــــــــن‌فیــ🪷ــــــک،امـــــ🫃ـــپرگ  یه چنل مخصوص #اوتاکوی ها و #انیمه لاورا 🥹🫦 فن آرت ارتیست های محبوبت مثل بی‌تی‌اس ، مارول ، هری‌پاتر و غیرهههه #یوری #اوتاکو #هنتای 🌗🌖🌘🌑🌒🌓🌔 به همراه کلی مانهوا و فن فیک های امپرگی و امگاورس و مثبت هجده 🫦🤭 https://t.me/+ICmvGPBGo0A2Njdk https://t.me/+ICmvGPBGo0A2Njdk اینجا رو از دست نده 🤍🥺
نمایش همه...
- نامزدت تو خونه منتظرته؟ - نه، اون امشب خونه‌ی خواهرمه! خیانت‌تاجرسرشناس‌به‌نامزدش باکارمندشرکت💦 گردنشو می‌مکیدم که کم کم صدای ناله‌‌هاش بلند شد خودمو بین پاش جا دادم اونم پاهاشو باز کرد دستمو بردم بین پاش به محض برخورد دستم با به*شت خیسش آه بلندی کشید و موهامو چنگ زد دستمو حرکت دادم که توی خودش جمع شد با دست دیگش دستمو پس زد متعجب نگاهش کردم - نمیخوام منو دستمالی کنی اینجوری ارضا شم خودتو میخوام!‌... عضویت محدود😈❌ https://t.me/+2r601NV8aME2OTM0 https://t.me/+2r601NV8aME2OTM0
نمایش همه...
💋💧بهشت خیس💋💧 #پارت53 دست گذاشت روی سینه ام و دوباره پهن شدم روی کاناپه که سرش رو برد لای پاهام. شروع کرد به بازی کردن با شیار های ک.صم . زبون گرم و خیسش رو روی ک.صم به حرکت در آورد. - آه... مارتین... بیشتر...بکن تو زبونش رو کرد داخل و تند تند تکونش داد. - مارتی...ن آه...نهه،‌بیشتر...تا ته آه... خندید و سرش رو بلند کرد و انگشت هاش رو کرد داخلم که تو خودم جمع شدم. انگار داشتم با ک.صم انگشت هاش رو می کشیدم داخل خودم تا تو رحمم احساسش کنم. - اوووف...چه آبی راه انداختی... - بیشتر از این نمی تونم مارتین... فقط ک.یر خودت کار سازه... خندید و انگشت های خیسش رو ازم کشید بیرون. دستم رو بردم لای ک.صم و مشغول مالیدن خودم شدم. https://t.me/+laNgr4HYr3w3YWVk https://t.me/+laNgr4HYr3w3YWVk
نمایش همه...
محکم دی*لدو رو توی کون*ش فرو بردم و تند انگشت‌هامو توی ک*و‌نش گذاشتم ناله‌هاش به هوا رفت با حرص روی ک*ص پف کرده‌اش زدم - ناله کنی #پرده‌تو میزنم دختر خراب! با گریه سر تکون داد یهو د*یلدور از دستم لیز خورد و انگشتم توی کص*ش رفت - ایییی #سوختمممممم درش بیار🥹❤️‍🔥🔞♨️ انگشتم رو درش آوردم و با دیدن خون نیشخندی زدم - #تقه‌تو زدم الان می کنمت... https://t.me/+YhaeNS855nBjYmRk https://t.me/+YhaeNS855nBjYmRk صحنه دار💦🍑🔞
نمایش همه...
برده ی شیطان #part_36 تو حال و هوای خودم بودم و انگشتم رو تو کـ*ـصم عقب جلو میکردم که با پرت شدنم رو زمین به خودم اومدم و وحشت زده به ارباب که فریاد میزد چشم دوختم: +توله سگِ حشـ*ـری ، داشتی چه گوهی میخوردی!؟؟؟ از روی زمین بلندم کرد و پاهامُ باز کرد و به دو طرف میله ها بست و گل پر از خارُ یک ضرب وارد کصـ*ـم کرد +سگِ حشـ*ـریِ بی مصرف از درد سوزش فریادم بلند شد که...😱💦 https://t.me/+iGcEmySDTQhiN2Q0 https://t.me/+iGcEmySDTQhiN2Q0
نمایش همه...
وارد شوید و به اطلاعات مفصل دسترسی پیدا کنید

ما این گنجینه ها را پس از تأیید هویت به شما نشان خواهیم داد. ما وعده می‌دهیم که سریع است!